24 april 2015

Quotum arbeidsbeperkten en andere relevante wetswijzigingen

In dit nieuwsbericht willen we je informeren over de recente wettelijke wijzigingen voor verlof en arbeidstijden, de invoering van participatiewet en aanpassing van het minimum loon. Dit in aanvulling op ons eerdere nieuwsbericht over de wijzigingen in het ontslagrecht (‘Werk en zekerheid’).

1. Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (Participatiewet)

Op 31 maart 2015 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel ‘banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten’ (BQA). Deze wet regelt hoe de gemaakte afspraken uit het sociaal akkoord over extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking worden uitgevoerd en nageleefd.

Iedereen die kan werken maar die daarbij wel ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De wet is er om zoveel mogelijk mensen werk te laten vinden (met of zonder arbeidsbeperking). De Participatiewet vervangt de Wet Werk en Bijstand, de Wsw en een groot deel van de Wajong.

Als werkgever heb je een actieve rol om mensen met een ziekte of handicap aan een baan te helpen. Voor u als werkgever wellicht interessant om te overwegen of een vacature ingevuld kan worden door iemand met een arbeidshandicap. Voor de werkgever zijn er aantrekkelijke voorwaarden zoals een loonkostensubsidie. Neemt u contact met ons op als u hier verdere vragen over heeft.

Bronnen: Rijksoverheid en UWV

 

2. Wijziging regelingen verlof en arbeidstijden

Op 16 december 2014 is het Wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden aangenomen door de Eerste Kamer. De wetswijziging heeft als doel om het voor medewerkers makkelijker te maken om werk en zorgtaken te combineren. De Wet arbeid en zorg (Wazo) en de Wet aanpassing arbeidsduur (WAA) zijn aangepast. Het merendeel van de aanpassingen zijn per 1 januari 2015 in werking getreden.
 

Flexibilisering ouderschapsverlof (per 1 januari 2015)

Medewerkers die korter dan 1 jaar in dienst zijn, kunnen nu ook ouderschapsverlof krijgen. De manier waarop medewerkers hun verlof invullen is vrij, dit was voorheen aan regels gebonden. Verder is nu wettelijk geregeld dat bij wisseling van werkgever de medewerker zijn aanspraak op het resterende deel ouderschapsverlof behoudt.

Uitbreiding partnerverlof (per 1 januari 2015)

Partners hebben recht op drie dagen onbetaald ouderschapsverlof in aanvulling op het huidige tweedaagse betaald kraamverlof. Dit kan iemand opnemen in de periode rond de geboorte van het kind. Het partnerverlof kan niet worden geweigerd.

Bevallingsverlof (per 1 januari 2015)

Medewerkers kunnen aanspraak maken op aanvullend bevallingsverlof bij ziekenhuisopname van de baby, als die opname langer duurt dan zeven dagen, met een maximum van tien weken. Vrouwen hebben de mogelijkheid om het bevallingsverlof na zes weken in gedeelten op te nemen binnen een periode van dertig weken, tenzij sprake is van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang. Indien de moeder overlijdt, gaat het resterende bevallingsverlof en uitkeringsrecht over naar de partner.

Adoptie- en pleegzorgverlof (per 1 januari 2015)

De periode waarin de medewerker adoptieverlof kan opnemen wordt verruimd van 18 naar 26 weken. De duur van het verlof blijft 4 weken. Deze wijziging geldt ook voor pleegzorgverlof. De medewerker kan zelf bepalen hoe het verlof wordt opgenomen, tenzij er sprake is van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang. Voor 1 januari 2015 moest het verlof nog in één aaneengesloten periode worden opgenomen.

Calamiteiten- en ander kort verzuimverlof (per 1 januari 2015)

De wettekst van de regeling calamiteiten- en ander kort verzuimverlof is aangepast zodat duidelijker wordt wanneer hierop een beroep kan worden gedaan.

Aanpassing arbeidsduur (per 1 januari 2015)

Een medewerker kan ieder jaar een verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur indienen in plaats van eenmaal per twee jaar. In geval van onvoorziene omstandigheden kan een hernieuwd verzoek zelfs nog eerder worden ingediend.

Flexibilisering langdurend zorgverlof (per 1 januari 2015)

De wettelijke beperkingen ten aanzien van spreiding en opname van het langdurend zorgverlof zijn komen te vervallen. De medewerker krijgt nu de mogelijkheid om het verlof in elke gewenste vorm op te nemen, zolang er geen zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen is waardoor dit onmogelijk is.

Uitbreiding kring van personen kort- en langdurig zorgverlof (per 1 juli 2015)

Zorgverlof kan niet alleen worden opgenomen om een ouder, kind of partner te verzorgen, maar ook een familielid in de tweede graad of een huisgenoot of anderen met wie de medewerker een sociale relatie heeft. Dit laatste is gekoppeld aan bepaalde voorwaarden.

Uitbreiding zwangerschaps- en bevallingsverlof bij zwangerschap van een meerling

Vrouwen die zwanger zijn van een meerling krijgen vier weken extra verlof. Dit onderdeel treedt komend jaar in werking. De exacte datum wordt nog bepaald.

 

3. Minimumloon januari 2015

Tabel minimumloon januari 2015

bron: rijksoverheid