28 september 2015

Prestatiegericht ontwikkelen en beoordelen

Ook u wilt de resultaten op peil houden of verbeteren, niet? Eigenlijk verwacht u dat uw medewerkers een stapje harder lopen. Maar waarom gaat dit niet vanzelf? Wat is er voor nodig om resultaatgericht werken voor elkaar te krijgen?

We leven in een tijd waarin resultaten en extra toegevoegde waarde steeds belangrijker worden. Soms moeten we door harde concurrentie of een verslechterde economie harder of slimmer werken. Dit vraagt veel van ondernemers, directeuren én medewerkers. Hoe zorg je er in een economisch moeilijke tijd voor dat medewerkers een stapje extra zetten en de toegevoegde waarde leveren die je van hen verwacht? Hoe motiveer je ze als de bedrijfsresultaten tegenvallen?

Navolgend stappenplan kan behulpzaam zijn in ontwikkelen van medewerkers die gericht zijn op meer resultaatgericht. Vooraf zijn een aantal vragen van belang:

 • Zijn uw medewerkers op de hoogte van de doelen en ambities van uw organisatie?
 • Is duidelijk voor uw medewerkers welke concrete resultaten van hem of haar worden verwacht op korte en lange termijn?
 • Stelt u hiervoor samen met de medewerker SMART-geformuleerde doelen vast?
 • Worden met de medewerker concrete afspraken gemaakt over persoonlijke ontwikkeling?
 • Wordt uw medewerker gewaardeerd en beloond voor goede prestaties?
 • Stuurt u of uw leidinggevenden op prestaties en leidt dit concreet tot betere
prestaties?

Als het antwoord op een aantal vragen nee is, kunt u de volgende stappen zetten om te komen tot het resultaatgericht ontwikkelen en belonen van uw medewerkers. Het is van belang om uw leidinggevenden en medewerkers te betrekken in dit proces.

Stap 1: Toekomstbestendig functiehuis

Stel vast of de huidige functies ‘toekomstbestendig’ zijn en afgestemd op de ontwikkelingen in de organisatie en de ontwikkelingen in de markt en technologie.

 

Stap 2: Prestatiegerichte functiebeschrijvingen

Beschrijf voor elke functie:

 • De doelstelling afgeleid van de organisatiedoelstelling (wat is de bijdrage die de functie levert aan het organisatiedoel?)
 • De bevoegdheden en verantwoordelijkheden
 • De hoofdactiviteiten(de zogenaamde resultaatgebieden)
 • De resultaten per hoofdactiviteit (welke output wordt verwacht / waar moet de activiteit toe leiden)
 • De vereiste kennis en ervaring en (eventueel) de competenties die vereist zijn om de functie met succes uit te oefenen.

 

Stap 3: Vaststellen uitgangspunten prestatiegericht ontwikkelen en beoordelen 


Wanneer u functionerings- en/of beoordelingsgesprekken voert met uw medewerkers, stel dan vast:

 • Of er concrete doelen worden geformuleerd over de prestaties (en zo ja, zijn deze afgeleid van het business plan en het functieprofiel);
 • Of er concrete afspraken worden gemaakt over persoonlijke ontwikkeling;
 • Of een beoordeling van prestaties plaatsvindt op basis van SMART-geformuleerde 
doelen die u samen met de medewerker opstelt.

Stel op basis van voorgaande analyse en uw wensen de uitgangspunten op voor het resultaatgericht ontwikkelen en beoordelen van uw medewerkers.

 

Stap 4: Ontwikkelen systeem voor prestatiegericht ontwikkelen en beoordelen 


Ontwikkel een integraal systeem voor het stellen van doelen en het beoordelen van prestaties en persoonlijke ontwikkeling. Uitgangspunt hierbij is:

a. Doelstellingsgesprek: 


 • Stellen van individuele kwantitatieve en kwalitatieve prestatiedoelen
 • Stellen van individuele ontwikkeldoelen (persoonlijk ontwikkelingsplan)
 • Bespreken van de randvoorwaarden

b. Voortgangsgesprek:

Bespreken van de voortgang van de afgesproken prestatie- en ontwikkeldoelen en eventueel aanpassen aan de dynamiek en ontwikkeling van dat moment.

c. Beoordelingsgesprek:


Beoordelen van het functioneren van de medewerker. Input voor de beoordeling vormt de mate waarin de prestatie- en ontwikkeldoelen gerealiseerd zijn.

 

Stap 5: Vaststellen uitgangspunten prestatiegericht belonen
 • Stel vast of in het huidige beloningssysteem goede prestaties worden gewaardeerd.
 • Stel vast of het huidige beloningssysteem als rechtvaardig en motiverend wordt 
ervaren door de medewerkers.
 • Stel vast of het huidige beloningssysteem bijdraagt aan de verbetering van prestaties.
 • Stel vast of het huidige beloningssysteem mee-ademt met de markt en marktconform is.
 • Stel op basis van voorgaande analyse en uw wensen de uitgangspunten vast voor het systeem voor prestatiegericht belonen.
N.B. Wanneer een CAO van toepassing is voor uw organisatie, ga dan eerst na wat de ruimte is om een eigen beloningssysteem te hanteren of prestatiegericht te belonen. 

 
 
Stap 6: Ontwikkelen prestatiegericht belonen 


Ontwikkel een motiverend en rechtvaardig systeem voor het belonen van uw medewerkers met aandacht voor vaste beloning en de wijze waarop salarisverhogingen tot stand komen. Denk hierbij aan wat de markt doet, wat de prestaties van het bedrijf zijn en de prestaties van de medewerker. En daarnaast wat de variabele beloning is. (bijv. toekenning van provisie en/of bonus)

 

Stap 7: Sturen op prestaties

Ga na of u en/of uw leidinggevenden voldoende vaardig zijn om:

 • SMART-geformuleerde doelen te stellen samen met de medewerker.
 • Afspraken te maken over persoonlijke ontwikkeling.
 • Medewerkers te betrekken bij de afdelings- en organisatiedoelen (bijv. bij het opstellen van het business plan).
 • Effectieve doelstellings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken te voeren
 Stel op basis van deze analyse vast wat de noodzaak is voor het trainen van de
leidinggevenden.

 

Stap 8: Implementatie 


Implementeer het nieuwe systeem voor het resultaatgericht ontwikkelen, beoordelen en belonen van de medewerkers.

 • Maak een planning voor de gesprekken
 • Train leidinggevenden
 • Informeer de medewerkers over de planning en de wijze waarop zij zich kunnen voorbereiden.

 

Stap 9: Evaluatie

Evalueer na een bepaalde periode wat het effect is van de nieuwe methodiek en of er nog aanpassingen nodig zijn.

 

IJsselkern beschikt over de expertise om u in het vraagstuk van prestatiegericht ontwikkelen en beoordelen te adviseren. We staan graag voor u klaar!

Interesse in onze diensten of in samenwerking? Neem vrijblijvend contact met ons op of lees verder onze website.