2 april 2014

Bent u klaar voor de toekomst? Dat kunt u niet alleen!

De wereld verandert en de ontwikkelingen in de markt en technologie volgen elkaar steeds sneller op. Dit vraagt veel van leiders en medewerkers in organisaties. Bent u klaar voor de toekomst? Bent u zelf in staat om met succes in te spelen op nieuwe ontwikkelingen? Of heeft u hiervoor anderen nodig?

 

Sinds jaar en dag is er veel aandacht voor samenwerking binnen teams. Het herkennen en benoemen van teamrollen helpt de samenwerking te versterken en laat teams beter functioneren. Maar om organisaties te laten excelleren is er meer nodig. Nieuwe maatschappelijke- of economische vraagstukken vragen om een benadering waarbij meerdere disciplines samenwerken. Vraagstukken worden complexer en het oplossen van deze vraagstukken vraagt om nieuwe inzichten, specialistische kennis en een benadering vanuit meerdere invalshoeken.

Strategische samenwerking met andere disciplines, andere organisaties of externe professionals is een randvoorwaarde om succesvol in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en innovatie. In de praktijk realiseren van strategische samenwerking is echter vaak lastig en vraagt om een gedegen aanpak.

IJsselkern is betrokken bij het realiseren van succesvolle samenwerking. Hier volgt de aanpak in acht stappen. Natuurlijk is elke situatie uniek en is maatwerk geboden.

1. Elkaar leren kennen.

‘Bouwen aan vertrouwen’ De basis voor samenwerking is ‘vertrouwen’. Neem daarbij in gedachten dat u elkaar pas echt leert kennen door samen aan de slag te gaan. Dit vraagt om eerlijkheid, openheid en respect. Durf te delen en u kwetsbaar op te stellen. Bij deze stap staat de vraag centraal: Wat zijn ieders sterke en zwakke punten en specifieke kwaliteiten, wat zijn de drijfveren en ambities?

2. Vaststellen gezamenlijk belang (win win)

Door het gezamenlijk belang vast te stellen, maar ook de belangen die tegenstrijdig kunnen zijn, verkent u het belang van samenwerking en elkaars verwachtingen. Het gaat om de vraag: Hoe kunnen we elkaar versterken om een win win te realiseren?

3. Vaststellen gezamenlijk ambitie

Door een gezamenlijke ambitie vast te stellen, ontstaat er energie. Wat is onze gezamenlijke voorstelling van de samenwerking? Wat is de stip op de horizon?

4. Vaststellen doelen

Vertaal de ambitie naar doelen met een SMART geformuleerd resultaat. Wat moet de samenwerking concreet opleveren in termen van omzet, winst, nieuwe klanten, verbeterde kwaliteit, innovatieve concepten?

5. Bepalen van de samenwerkingsvorm of verdienmodel

Soms is het nodig om ook de samenwerkingsvorm te bepalen. Zeker wanneer het gaat om een nieuwe activiteit. Hoe organiseren we de samenwerking en wat is het verdienmodel?

6. Maken van werkafspraken

De rol en taakverdeling moet volstrekt duidelijk zijn en gebaseerd op elkaars kwaliteiten. Hierbij gaat het ook om het toekennen van verantwoordelijkheden. Vaak wordt het tijdens deze stap echt duidelijk wie toegevoegde waarde heeft op welk moment in de samenwerking. Wie doet wat en wanneer?

7. Borgen van samenwerking in de organisaties

Het is belangrijk om al tijdens de bovenstaande stappen de achterban of andere mensen in de organisatie mee te nemen. Wanneer u dit niet doet ontbreekt de betrokkenheid en het belang van samenwerking bij de mensen die uitvoering moeten geven aan samenwerking. Heldere communicatie is daarbij essentieel. Wie moeten we betrekken? Wie is verantwoordelijk voor het continueren van de samenwerking?

8. Regelmatig evalueren en bijsturen

De praktijk is weerbarstig. Voor duurzame samenwerking is het daarom van belang om de samenwerking regelmatig te evalueren en waar nodig bij te sturen. Komen de verwachtingen uit? Worden de beoogde resultaten bereikt? Wat is nodig om de samenwerking te verbeteren?

Enkele voorbeelden uit de praktijk van IJsselkern waarbij samenwerking centraal staat:

  • Opschalen en overdraagbaar maken van innovatieve projecten in de zorg voor Stichting IZZ.
  • Realisatie van energieneutraal bouwen in opdracht van een aannemer in samenwerking met ketenpartners.
  • Het borgen van de samenwerking tussen Nazorgcentrum IntermeZZo en het Oncologisch Centrum Isala.
  • Realiseren van duurzame samenwerking tussen acht fysiotherapeuten in Wolvega.
  • In opdracht van acht samenwerkende Zwolse MBO- en HBO- instellingen bevorderen van de ‘groei van creativiteit, innovatie en ondernemerschap’ in de stad en regio.
  • Verbeteren van multidisciplinaire samenwerking t.a.v. de mammazorg (borstkanker) in opdracht van Isala Klinieken.
  • Bevorderen van collegiaal in- en uitlenen van personeel in opdracht van Uneto VNI en Syntens.